Informace o přijímacím řízení na střední školy


"DĚTI BY MĚLY DOSTAT OD RODIČŮ DVĚ VĚCI: KOŘENY A KŘÍDLA. KOŘENY SMĚŘUJÍCÍ DO MINULOSTI A KŘÍDLA, VOLNOST A SVOBODU MÍŘÍCÍ K ZODPOVĚDNÉ BUDOUCNOSTI"

INFORMACE PRO ŽÁKY I RODIČE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Přihlášky:

 • Maximálně 2 přihlášky v prvním kole, v dalších kolech neomezený počet.
 • Na obory s talentovou zkouškou se podávají přihlášky do 30. 11. Na ostatní obory do 1. 3. Rodiče podávají přihlášky na SŠ sami!
 • Přihlášky obdrží žáci ve škole během února (na obory s talentovou zkouškou v listopadu) už vyplněné na základě žákem předem dodaných údajů (názvy SŠ a vybraných oborů, adresy). Škola zodpovídá za správnost zadní strany se známkami, rodiče zodpovídají za správnost přední strany – osobní údaje, zvolená škola a obor, termín přijímací zkoušky se píše jen v případě, že škola má vlastní přijímací zkoušku, podpisy rodiče i uchazeče, popřípadě potvrzení lékaře.
 • Jednotné přijímací zkoušky na všechny maturitní obory proběhnou z českého jazyka a matematiky (zadáním byl pověřen CERMAT: www.cermat.cz). Konají se ve dvou termínech v dubnu, v prvním termínu na SŠ uvedené na přihlášce jako první, v druhém termínu pak na druhé SŠ. Započítává se pak zkouška s lepším výsledkem. Některé školy však zároveň připravují i vlastní přijímací zkoušky, pak se na přihlášku vyplňuje také termín školní přijímací zkoušky. Termíny pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky se konají v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna.
 • Přijímací řízení na SŠ (mimo obory s talentovou zkouškou) tedy může probíhat na základě těchto kritérií:

a) výsledků celostátních zkoušek z ČJ a M (CERMAT)

b) prospěchu na ZŠ (v 8. a 9. roč.), popřípadě dodaných ověřených výrazných úspěchů v soutěžích (diplomy z krajských kol apod.)

c) zkoušek zadaných přímo střední školou

SŠ kritéria pro přijímací řízení uvádí na svých webových stránkách nejpozději do konce ledna.

 • Uchazeči se zdravotním znevýhodněním a postižením mohou žádat úlevy při konání přijímacích zkoušek (delší čas, použití kompenzačních pomůcek) jen na základě aktuálního posudku PPP, který uchazeč přiloží k přihlášce. Vzhledem k dlouhým čekacím dobám kontaktujte v případě potřeby PPP ihned.

Zápisový lístek:

 • Bude vydán žákům ve škole během února.
 • Slouží jako potvrzení, že žák na zvolenou školu nastoupí. Rodiče ho na SŠ podají nejpozději do 10 pracovních dnů od vydání oficiálního rozhodnutí o přijetí (tj. zveřejnění seznamu přijatých – web SŠ, vývěska – jinak může být žák vyřazen.
 • Lze ho použít jen jednou. Přesunout na jinou školu se může pouze v případě dodatečného přijetí na odvolání.
 • Při ztrátě nebo zničení zápisového lístku vydává ZŠ náhradní na základě písemné žádosti s čestným prohlášením zákonného zástupce (formulář u výchovného poradce).

V případě nepřijetí v 1. kole přij. řízení:

 • Lze podat písemně odvolání do 3 dnů od rozhodnutí o nepřijetí na SŠ.
 • Zjistit si, na kterých školách a pro jaké obory je vypsáno další kolo přij. řízení. Podat přihlášku na některou z těchto škol. Počet přihlášek v dalších kolech není omezen. Vždy se pak na přihlášku uvádí jen jedna SŠ (druhá kolonka zůstane nevyplněna).

Doporučení a upozornění:

Změny v kritériích přijímacího řízení, nabízených oborech apod. mohou SŠ provádět do konce ledna. Doporučujeme sledovat aktuální informace na webových stránkách zvolených škol, popřípadě dalších zdrojů:

www.msmt.cz - informace o přijímacím řízení

www.atlasskolstvi.cz – vyhledávání škol a oborů v ČR

www.infoabsolvent.cz - vyhledávání škol a oborů v ČR, učební plány, uplatnění absolventů

www.cermat.cz

https://www.msk.cz/temata/skolstvi/index.html

Doporučujeme využít Den otevřených dveří na vybrané SŠ.

Lze navštívit IPS na ÚP. Individuální konzultace k volbě povolání si zde můžete objednat na tel. č. 950 113 487, nebo e-mail: ips.fm@uradprace.cz.

Žáci dostávají zdarma Informační brožury s přehledem SŠ v našem kraji. Průběžně dostávají žáci od VP informace SŠ k volbě povolání na školní e-mail. Sledujte jej pravidelně!

Organizujeme pro naše žáky exkurze k volbě povolání a návštěvu zástupců SŠ přímo u nás na škole.

Nejdůležitější termíny:

do 30. listopadu
Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
do 1. března
Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.
duben
1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona) – na SŠ uvedené jako první.
duben
2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona – na SŠ uvedené jako druhé).

Podrobnější informace u výchovného poradce: Mgr. Věra Crhová, kab. pav. A, 2. p.

konzultace: po předchozí dohodě

e-mail: vera.crhova@2zsfm.cz