Školní družina


VÍTEJTE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ!

Program školní družiny je zaměřen na zájmové vzdělávání všech dětí základní školy a to formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Děti se zdokonalují v sociálních dovednostech důležitých pro život, učí se vzájemné komunikaci, spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti.

Provoz školní družiny vychází z potřeb rodičů a je zabezpečen v době školního vyučování ráno od 6 do 8 hodin, odpoledne pak navazuje na konec vyučování až do 16.30 hodin. Telefonní kontakt na školní družinu naleznete na webových stránkách školy vlevo v kategorii "Zaměstnanci školy".

Žáci využívají ke svým pohybovým hrám tělocvičnu, hřiště a zahradu mezi pavilony. Navštěvují keramickou dílnu, multimediální a počítačovou učebnu.

Zájmové aktivity

Pondělí---
Úterý15,30 - 17,00h.keramikaM. Johnová, E. Žurková
Středa15,30 - 17,00h.hra na kytaruR. Valentová
Čtvrtek15,30 - 17,00h.výtvarná dílnaM. Johnová
Pátek14,00 - 15,00h.
15,15 - 16,30h.
taneční klub
sportovní hry
M. Vyvlečková
L. Bělicová

Každé oddělení se po celý rok připravuje na obvodní a okresní družinové akce (tematicky zaměřené výtvarné soutěže, hudební „Zpívá celá družina“ , sportovní „Atletický trojboj“, předvánoční turnaj ve florbale), ze kterých si děti odnášejí spoustu cen a diplomů. 

Mezi pravidelné akce patří například Drakiáda, Roztančený podzim, Čertování, Pečení perníčků, Vánoční jarmark, Dětský karneval, Netradiční olympiáda, Malování na chodníku, Den dětí, výroba dárečků a novoročních přání pro Domov důchodců, kulturní vystoupení pro obyvatele pečovatelského domu.

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů – ÚPLATA – činí 350,- Kč na měsíc a platí se pololetně na účet školy 135085734/0300, variabilní symbol 2. Pro příjemce uveďte jméno a třídu dítěte.