Vnitřní řád školní jídelny


1Obecná ustanovení

Školní stravování je poskytnuto žákům dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 107/2005 Sb., (vyhláška o dietním stravování) včetně následných změn a doplňků, a dalších právních předpisů souvisejících se školním stravováním. Školní jídelna zabezpečuje rovněž stravování zaměstnanců školy a cizích strávníků. Výdej obědů pro cizí strávníky probíhá ve vyhrazenou dobu.

2Práva a povinnosti strávníků a zákonných zástupců

2.1Práva strávníků

 • využívat stravovací služby a informace týkající se školního stravování
 • po dobu pobytu ve škole mají žáci nárok na školní stravování
 • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, právo na život ve zdravém životním prostředí
 • ochrana před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikománie
 • nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla
 • strávníci mají právo, aby se s jejich osobními údaji, které poskytnou za účelem školního či závodního stravování zacházelo co nejbezpečněji a nebyly zneužity k jiným účelům, než k jakým byly školní jídelně poskytnuty

2.2Povinnosti strávníků

 • dodržovat pravidla společenského chování, pravidla stolování a hygieny
 • nesmějí se dopouštět projevů rasismu a šikanování
 • plní pokyny pedagogického dozoru, popřípadě dalších oprávněných osob
 • dbají na čistotu rukou a čistotu pracovního oděvu vzhledem k předcházejícím činnostem
 • před odchodem z jídelny odevzdají použité nádobí, příbory a tácy na vyhrazené místo
 • kromě ovoce neodnášejí vydané jídlo ze školní jídelny, je určeno ke konzumaci v jídelně

2.3Práva zákonných zástupců

 • vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo u ředitele školy

2.4 Povinnosti zákonných zástupců

 • informovat o změně zdravotní způsobilosti a o zdravotních obtížích žáka vztahujících se ke školnímu stravování
 • včas zajistit úhradu stravného, a to formou přímé platby nebo bezhotovostním bankovním převodem formou inkasa
 • zákonní zástupci žáků nemají do školní jídelny v době výdeje školních obědů volný vstup
 • nahlásit ztrátu čipu, nebo ISIC karty vedoucí školní jídelny, aby se předcházelo zneužití nepovolanou osobou

3Bezpečnost a ochrana zdraví strávníků (žáků), ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • žáci jsou prokazatelně poučeni o pravidlech a bezpečnosti a ochrany zdraví
 • žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví ostatních spolužáků, pracovníků školy i ostatních strávníků
 • zdravotní indispozici, případný úraz žák neprodleně oznámí pedagogickému dozoru
 • v jídelně je zajištěn po celou dobu provozu školní jídelny pedagogický dozor prostřednictvím pedagogického pracovníka
 • pedagogický pracovník dbá na bezpečnost žáků, dodržování zásad společenského chování a stolování
 • pedagogický pracovník vydává pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a stravovacích návyků
 • pedagogický pracovník poskytne potřebnou péči při každém úrazu, poranění či nehodě, uvědomí vedení školy a zákonné zástupce, případně zajistí transport nemocného v doprovodu pověřené osob
 • je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, v areálu školy a v prostorách školní jídelny
 • projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotlivě žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou v prostorách celého školského zařízení přísně zakázány

4Ochrana majetku

 • strávníci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním
 • strávníci jsou povinni udržovat vybavení školní jídelny v pořádku a nepoškozené
 • strávníci okamžitě oznámí pedagogickému dozoru zjištěné závady na majetku školní jídelny
 • strávníci odpovídají za čistotu a pořádek svého místa

5Provoz a vnitřní režim

5.1Provozní doba školní jídelny

11:00 – 14:0 výdej jídlonosičů cizím strávníkům
11:40 – 13:50 výdej obědů v ŠJ
13:45 – 14:00 výdej obědů do jídlonosičů (děti v případě nemoci)
vyzvednout oběd lze jen v první den nemoci, dále je nutno obědy odhlásit

5.2Režim výdeje stravy a stravování

Žáci se stravují po skončení vyučování, nebo ve volné hodině (o přestávce) před začátkem odpoledního vyučování

5.3Mimořádné události během výdeje stravy a stravování

Rozbití nádobí nebo polití podlahy v jídelně hlásí žáci nebo pedagogický dohled personálu kuchyně, který neprodleně zajistí úklid.

Úrazy, nebo nevolnost v jídelně řeší pedagogický dohled, který zajistí nezbytnou pomoc, nebo ošetření. V případě úrazu po odchodu z jídelny zapíše úraz do školní knihy úrazů a kontaktuje zákonné zástupce.

5.4Výdej stravy do jídlonosičů

Strávník přinese čistý jídlonosič označený příjmením

Strava nebude vydána do skleněných, nebo špinavých jídlonosičů a nádob

Škola odpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle do 15 min od jejího vydání do jídlonosiče.

Dle vyhlášky MZ č. 137/2004 § 25 odst.2, má být oběd spotřebován do 4 hodin po dohotovení.

5.5Rozsah služeb školní jídelny

jídelní lístek, společně se seznamem alergenů, je vyvěšen na nástěnce v jídelně a na webových stránkách www.strava.cz, kde je možný výběr obědů, případně odhlášení stravy.

výběr druhého jídla je možný do 2 pracovních dnů předem. Podmínkou přípravy 2. jídla je přihlášení minimálně 20 strávníků. V opačném případě bude připraveno 1. jídlo.

5.6Přihlašování a odhlašování stravy

5.6.1Odhlašování stravování

Odhlášky budou přijímány na webu www.strava.cz dle pokynů, uvedených níže do 7:00 téhož dne. U nepředvídaných situací je možné oběd odhlásit do 8.00 daného dne na telefonním čísle 773796900, 778765614

Ukončení školního stravování musí zákonný zástupce dítěte neprodleně nahlásit vedoucí školní jídelny.

5.7Postup odhlášky prostřednictvím www.strava.cz

Při zadávání odhlášek oběda postupuje strávník podle pokynů, uvedených na webovém portále www.strava.cz:

 1. zadat kód výběr jídelny: 116
 2. zadat kód uživatele: číslo čipu
 3. zadat heslo – iniciály jména a příjmení + číslo čipu
 4. pod odkazem objednávky zvolit odhlášku
 5. potvrdit uložení změn – zelené tlačítko odeslat
 6. v nastavení možnost zadání e-mailu, v tom případě budou na zadanou adresu změny potvrzeny
 7. v nastavení možnost změny hesla

5.8Úplata za školní stravování

Platby za stravné jsou prováděny zálohově z účtu k 15. dni v měsíci inkasem podle počtu stravovacích dní.

U hotovostních plateb poslední 2 pracovní dny v měsíci od 6.30 do 8.00 a od 11.30 do 14.00 hod na měsíc následující. Strávníkům se peníze za odhlášené obědy nevracejí. Při platbě na následující měsíc jsou automaticky odečteny z ceny obědů. Pokud strávník nemá uhrazené stravné, nemůže mu být strava vydána až do uhrazení platby.Dokupování obědu je možné během měsíce pondělí a středu od 7.30-8.00

Výše finančního normativu je určena v rámci rozpětí finančních limitů (vyhláška č. 107/2008 Sb., o školním stravování). Ceny stravného jsou uvedeny na webu školy a v příloze tohoto dokumentu.

Cena oběda pro cizí strávníky na daný kalendářní rok je každoročně stanovena po zaúčtování všech nákladů za uplynulý rok.

Změna ceny oběda je strávníkům vždy dopředu oznámena před inkasováním stravného.

5.9Nárok na dotované školní stravování

Nárok na dotované školní stravování vzniká pouze v souvislosti s pobytem žáka ve vyučování. Žák, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání oběda ve školní jídelně. Při onemocnění dítěte je možno odebrat stravu pouze první den nemoci, pak musí být dítě ze stravování odhlášeno (§119 zákona 561/2004 - školský zákon).

Neodhlášené a neodebrané obědy propadají bez náhrady, navíc je nutno doplatit režijní náklady do plné ceny oběda – 28 Kč.

Za neodhlášené obědy v době nepřítomnosti žáka ve škole je od 2. dne nemoci účtován doplatek. Doplatek bude účtován za uplynulý měsíc spolu se zálohou stravného na měsíc následující – z účtů k 15. dni v měsíci, v hotovosti první 2 dny v měsíci.

V případě onemocnění dítěte/žáka je zákonný zástupce povinen dítě odhlásit ze stravování. První den nemoci je považován za pobyt ve škole a je možno stravu odebrat, pokud nebyla včas odhlášena. 

Zákonný zástupce je povinný informovat vedoucí školní jídelny ohledně zdravotních obtížích dítěte/žáka nebo jiných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled.

5.10Dietní stravování

Dietní stravování školní jídelna neposkytuje. Strávníkům, jejichž zdravotní stav vyžaduje podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotnických služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost stravovat se s omezením podle dietního režimu je umožněna konzumace vlastní stravy, nebo dietní stravování dovážené ze školní jídelny Frýdek – Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 dle podmínek dané školní jídelny.

5.11Stravování v průběhu nařízené karantény

Nárok na dotovaný oběd po dobu nařízené karantény mají žáci v ZŠ při naplnění podmínek § 184a školského zákona

5.12Výše finančního limitu na školní stravování

Výše finančního normativu je určena v rámci rozpětí finančních limitů podle vyhláška číslo 107/2005 Sb. ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 272/2021 Sb. s účinností od 01. 09. 2021. Na základě dané vyhlášky jsou strávníci – žáci – zařazováni do věkových skupin po dobu celého školního roku (tj. od 1. 9. – 31. 8.), ve kterém dosáhli níže uvedeného věku: 7 – 10 let, 11 – 14 let, nad 15 let.

Příloha č. 1.

CENY STRÁVNÉHO OD ZÁŘÍ 2022

děti 7 – 10 let 31,- Kč
děti 11 – 14 let 33,- Kč
děti 15 let 35,- Kč


1. 9. 2022

Mgr. Barbora Knopp

    ředitelka školy


Dokumenty