Informace pro žáky a rodiče


o hodnocení 2. pololetí tohoto školního roku

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. Druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, proto nebudou v tomto školním roce naplněny všechny výstupy ŠVP a hodnocení nelze uskutečnit podle stejných měřítek jako v minulých letech a také nelze hodnotit, jak je stanoveno v § 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb. a v příloze školního řádu – Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání.

Na základě vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 211/2020 Sb. proběhne hodnocení 2. pololetí školního roku 2019/2020 níže uvedeným způsobem. V hodnocení druhého pololetí roku 2019/2020 budou zohledněny:

  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020)
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu od 25. 5. 2020 pro žáky 1. - 5. ročníku)
  • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáků za první pololetí školního roku 2019/2020

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol budeme (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohledňovat:

  • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů
  • samostatné práce žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a jejich výsledky
  • četbu související se zadanými úkoly