Školní poradenské pracoviště


"POKUD SE NEZEPTÁTE, NEDOSTANETE ŽÁDNOU ODPOVĚĎ"

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc našim žákům, jejich zákonným zástupcům i učitelům. Hlavní náplní je pomáhat žákům zvládat výchovně vzdělávací požadavky s ohledem na jejich individuální možnosti a případná rizika, která by je mohla negativně ovlivnit.

Poradenská služba ve škole je poskytována bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zákonného zástupce, souhlasu však není potřeba v případě, je-li ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka či jeho okolí.

Poradenská služba poskytována ve škole je zprostředkována výchovným poradcem, metodikem prevence, speciálním pedagogem a školním psychologem. Její činnost probíhá v těsné spolupráci s vedením školy, vyučujícími, asistenty pedagoga a zákonnými zástupci žáků. Škola intenzivně spolupracuje s poradenskými zařízeními (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum) a dalšími institucemi.

Poskytování poradenských služeb ve školách a standardní poradenské činnosti školy jsou uloženy školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání včetně jeho novel, dále specifikovány ve Vyhlášce č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.