Školní poradenské pracoviště


"POKUD SE NEZEPTÁTE, NEDOSTANETE ŽÁDNOU ODPOVĚĎ"

Pokud jsi odpověděl na některé otázky ANO, nejsi v tom určitě sám.

Pokud budeš chtít, obrať se na Školní poradenské pracoviště, protože to, že se nevidíme každý den ve škole, neznamená, že tu pro vás každý den nejsme – připraveni pomoc, poradit a podpořit.

„Sdílená radost je dvojnásobná radost, sdílená starost je poloviční starost.“

Kontakty:

Školní psycholog: Škrábal Tomáš 770 134 719 tomas.skrabal@2zsfm.cz

Metodik prevence: Velecká Eva 775 911 926 eva.velecka@2zsfm.cz

Speciální pedagog: Kozubíková Kamila 773 796 905 kamila.kozubikova@2zsfm.cz, Musová Kristýna 770 134 717 kristyna.musova@2zsfm.cz

Výchovný poradce: Crhová Věra 770 134 718 vera.crhova@2zsfm.cz

POKUD JE SITUACE VÁŽNÁ (a nedaří se ti s námi spojit), ZAVOLEJ NA LINKU BEZPEČÍ 116 111. Bezplatně můžeš telefonovat z celé republiky. Nepotřebuješ k tomu peníze ani telefonní kartu. Tito lidé ti budou věřit, protože nejsi sám, komu se něco podobného děje.

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc našim žákům, jejich zákonným zástupcům i učitelům. Hlavní náplní je pomáhat žákům zvládat výchovně vzdělávací požadavky s ohledem na jejich individuální možnosti a případná rizika, která by je mohla negativně ovlivnit.

Poradenská služba ve škole je poskytována bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zákonného zástupce, souhlasu však není potřeba v případě, je-li ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka či jeho okolí.

Poradenská služba poskytována ve škole je zprostředkována výchovným poradcem, metodikem prevence, speciálním pedagogem a školním psychologem. Její činnost probíhá v těsné spolupráci s vedením školy, vyučujícími, asistenty pedagoga a zákonnými zástupci žáků. Škola intenzivně spolupracuje s poradenskými zařízeními (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum) a dalšími institucemi.

Poskytování poradenských služeb ve školách a standardní poradenské činnosti školy jsou uloženy školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání včetně jeho novel, dále specifikovány ve Vyhlášce č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.